DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

 

Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej sppuzdrowo.sierakowice.pl.
 
Data publikacji strony internetowej: 2007.09.01.
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018.09.01.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.02.11.
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
 
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bożena Płotka, sekretariat@sppuzdrowo.sierakowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 681 62 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
 
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
 
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Szkoła posiada dwa budynki. Do budynku głównego prowadzą trzy wejścia. Główne wejście od strony drogi wojewódzkiej nr 211 Puzdrowo 32, wejście przy sali gimnastycznej oraz wejście przez szatnię. Dla gości oraz dla osób poruszających się na wózku przeznaczone jest wejście główne. Dostanie się do wejścia głównego z parkingu umożliwia pochylnia znajdująca się po lewej stronie od wejścia. Drugi budynek posiada dwa wejścia usytuowane od strony drogi wojewódzkiej nr 211.
 
Sekretariat znajduje się w łączniku – od głównego wejścia należy przejść w korytarz z lewej strony.
 
Dla osób na wózkach jest zapewnionych dostęp do korytarzy i pomieszczeń na jednej kondygnacjach budynku głównego, tj. sale dydaktyczne, sala gimnastyczna, łazienki, sekretariat, pokój nauczycielski. Progi w przejściu z korytarza do pomieszczeń biurowych i sal lekcyjnych są wyrównane z poziomem podłogi, w łączniku jest podjazd.
 
W budynku głównym znajdują się ciągi komunikacyjne pionowe (schody): przy wyjściu z szatni, przy dojściu do biblioteki, przy zejściu do stołówki oraz przy zejściu do szatni i toalet przy sali gimnastycznej.
 
W budynku znajdują się dwie toalety przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, jedna damska i jedna męska.
 
Na parkingu w pobliżu wejścia głównego wyznaczono i oznakowano 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Miejsce parkingowe jest zintegrowane z ciągiem komunikacyjnym (chodnik).
 
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 
Sekretarz szkoły udziela pomocy w poruszaniu się po budynku.
 
W budynkach nie ma windy, nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących.

 

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

 

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:
 
Faks: +48 58 681 62 05
 
E-mail: sekretariat@sppuzdrowo.sierakowice.pl
 
Szkoła Podstawowa im. ks. Bernarda Sychty w Puzdrowie udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

 

Informacje dodatkowe

 

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.
  2. W prawym górnym rogu strony znajduje się ikona umożliwiająca zmianę sposobu wyświetlania strony. Można z jej pomocą powiększać lub pomniejszać tekst, ustawić stronę w odcieniach szarości, w wysokim i negatywnym kontraście, z jasnym tłem oraz z podkreślonymi linkami w celu ułatwienia nawigacji.
Skip to content